Privacy Policy

Privacy Policy Stal van Helden, datum 4 mei 2020

Stal van Helden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stal van Helden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–              Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–              Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–              Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–              Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–              Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–              Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stal van Helden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stal van Helden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–              Administratieve doeleinde;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–              Contactgegevens en contractuele aard

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stal van Helden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–              Voornaam;

–              Tussenvoegsel;

–              Achternaam;

–              (Zakelijk) Telefoonnummer;

–              (Zakelijk) E-mailadres;

–              Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Stal van Helden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–              Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Stal van Helden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–              Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–              Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, aanvraag tot informatie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stal van Helden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–              Voornaam;

–              Tussenvoegsel;

–              Achternaam;

–              Telefoonnummer;

–              E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stal van Helden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–              Gedurende de periode dat men gezien wordt als een (mogelijke) geïnteresseerde in onze bedrijfsmatigheden.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stal van Helden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–              Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–              De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stal van Helden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–              Voornaam;

–              Tussenvoegsel;

–              Achternaam;

–              Telefoonnummer;

–              E-mailadres;

–              Geboortedatum;

–              Salarisgegevens;

–              Kopie ID;

–              BSN-nummer;

–              Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stal van Helden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–              Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Camera beveiliging

Er is een camera gelokaliseerd op de veranda, deze neemt beeld en geluid op. Bereik van de camera gaat van ingang tuin rond langs de binnenplaats naar de opgang veranda.

De camera is een aanvullende beveiligingsinterventie binnen ons pakket aan maatregelen. Het gerechtvaardigd belang: het bewaken van onze eigendommen. Bij entree bedrijf en op buitenmuur toilet, voordat de gefilmde zone betreden wordt zijn borden geplaatst welke wijzen op de aanwezigheid van deze camera. De camera heeft het doel ons te verwittigen wanneer buiten sluitingstijd op beeld of geluidwaarneming mensen waargenomen wordt. Aansluitend is het doel de situatie te kunnen controleren door live beelden te bekijken, en eventueel beelden terug te kijken wanneer er sprake lijkt te zijn van een incident welke ons persoonlijk cq als stal van helden benadeeld en als zo blijkt deze als bewijsmateriaal te kunnen gebruiken. Beelden worden opgenomen en gedurende 5 dagen bewaard. Opnamen worden na 5 dagen automatisch gewist. Beelden van incidenten worden bewaard totdat het incident afgehandeld is. De beelden worden niet overgedragen aan derden, uitsluitend aan politie wanneer deze zelf ons hierom vraagt, beelden worden uitsluitend rechtstreeks aan politie verstrekt. De camera is bedoeld te opereren na sluitingstijd wanneer personeel afwezig is. Echter omdat er momenten zijn waarin personeel volledig geoccupeerd is met werk niet centraal op het bedrijf of tijdelijk het bedrijfsterrein moeten verlaten en dus geen toezicht kunnen houden, kan in rustige momenten waarbij ook geen andere mensen zoals klanten aanwezig zijn de camera incidenteel binnen openingstijd ingeschakeld worden. Uit een rondvraag onder de eigenaren van paarden (april 2020) komt naar voren dat men geen bezwaren heeft, camera toezicht als een logische interventie ziet en daarmee is de privacy toets doorlopen met een positief resultaat.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–              Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stal van Helden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–              Alle personen die namens Stal van Helden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–              We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–              We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–              Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–              We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–              Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stal van Helden

Birkstraat 146-b

3768HP Soest

tel 033-4613851

www.stalvanhelden.nl

info@stalvanhelden.nl